اسکیت فری استایلویدئو های مسابقات بایگانی - اسکیت فری استایل

دسته: ویدئو های مسابقات

ويديو اجراى Chou Po Wei نفر اول مسابقات كلاسيك زير ١٨ سال آقايان PSWC2019

ويديو اجراى Chou Po Wei نفر اول مسابقات كلاسيك زير ١٨ سال آقايان PSWC2019 [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5BFC776A-3A1B-4B99-8422-24B34EBD84D4.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/78375B14-46A7-408F-A2E5-DBF32537B397.jpeg"]

‌ ويديو اجراى كلاسيك klaudia Hartmanis نفر اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

‌ ويديو اجراى كلاسيك klaudia Hartmanis نفر اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5EAF6195-0853-425A-A198-8A54D7EDE1BD.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/3BEE8017-064B-4B43-80A2-6A2AECE0A3A5.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك فاطمه مراحم نفر دوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى كلاسيك فاطمه مراحم نفر دوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/580953BB-F21B-4272-8ADE-D609D23A18A1.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5193B07A-B3BE-4E4F-99A5-EB7598846F4A.jpeg"]

ويديو دوئل مژده شعبانى و رومينا سالك در فينال اسپيد اسلالوم زير ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E4E7D56B-8ACD-4256-9C9B-2DED8E1C9B77.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/0456F85D-BB97-472F-AFB7-54D92B6FAB06.jpeg"]ويديو دوئل مژده شعبانى و رومينا سالك در فينال اسپيد اسلالوم زير ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨    

ويديو اجراى كلاسيك سبا تاجفر نفر سوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/B3428BFA-80EE-4740-9DE1-E4E3E372271E.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/1213346B-D687-4E82-9BFE-82E3841000AC.jpeg"]

ويديو اجراى zosia Brzezinska نفر دوم كلاسيك مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى zosia Brzezinska نفر دوم كلاسيك مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/1904A08D-2B21-449E-B764-4FE484AE0672.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/AAEA65BB-FE9F-4D3E-91A5-69C5F2B24EF4.jpeg"]

ويديو اجراى رمى منارد نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى رمى منارد نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/0A05847C-5629-4F20-B906-75291A36FEBD.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E7D4D5DD-FF67-4A10-A039-D95FE0C0D6D8.jpeg"]

ويديو راند اول فينال بتل بالاى ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو راند اول فينال بتل بالاى ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E8022888-BCF0-477B-9803-B162CE449E83.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/8C9D1938-306E-4B2B-80CE-42E45C1EEE53.jpeg"]